Zgodnie z art. 79 ustawy Prawo o notariacie dokonujemy następujących czynności notarialnych:
- sporządzamy akty notarialne (umowy sprzedaży nieruchomości, testamenty, umowy spółek oraz inne którym strony chcą nadać formę aktu notarialnego),
- sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia;
- sporządzamy poświadczenia;
- doręczamy oświadczenia;
- spisujemy protokoły (m. in. zgromadzeń wspólników, zebrań wspólnot mieszkaniowych)
- sporządzamy protesty weksli i czeków;
- przyjmujemy na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
- sporządzamy wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
- sporządzamy, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
- sporządzamy inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.


Przed umówieniem terminu na dokonanie czynności notarialnej prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia koniecznych do dokonania konkretnej czynności dokumentów albo osobiste spotkanie w Kancelarii.